DERNEK TÜZÜĞÜ

Madde 1- Derneğin Adı ve Merkezi


Derneğin Adı: “Havacılık Teknik Elemanları Derneği” dir. Kısa adı “HAVATED” dir.
Derneğin merkezi ANKARA’dır.
Derneğin kuruluş yılı 2015’tir.


Dernek, gerekli gördüğü hallerde yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir, temsilcilikler verebilir.
Şubeler Genel Kurul kararıyla kurulur. Temsilcilikler Yönetim Kurulu kararıyla verilir.

Madde 2 – Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2-a) Derneğin Amacı
1- Havacılık sektöründe çalışan teknik elemanların meslekleri ile ilgili çalışmalar yapmak,
2- Havacılık sektöründe çalışan teknik elemanları tanıtmak, sevdirmek, üyelerin arasında iyi münasebetlerin tesisi hususunda gerekli sosyal etkinliklerde bulunmak,
3- Üyelerin mesleki menfaatlerini korumak,
4- Ulusal ve uluslararası faaliyetlerde bulunmak, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlara üye olmak,
5- Üyelerin mesleki alanda gelişimini sağlamak ve kültürel seviyelerini artırmak amacıyla eğitim ve seminer vermek,
6- Üyelerin yeni buluşlarının tatbiki için gerekli yardımları sağlamak,
7- Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve bağlı havalimanlarında işletici kuruluşlarla işbirliği yapmak, havacılıkla ilgili komisyonlarda üyelerin faal olarak görev almasını sağlamak,
8- Üyelerin evlenme, ölüm, doğum gibi günlerinde maddi ve manevi destekte bulunmak,
9- Üyelerin meslekleri ile ilgili yurtiçi ve yurtdışındaki eğitim toplantılarına katılmalarında veya ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye gönderilmesinde, temsil görevlerinin yapılmasında her türlü seyahat ve diğer giderlerinin karşılanması amacıyla kurulmuştur.
Madde 2-b) Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
1- Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
2- Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
3- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda web sayfası, gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak ve dernek faaliyetlerini kamuoyuna duyurmak
amacıyla medya organlarını kullanmak, gerektiğinde tanıtıcı programlar hazırlamak ve hazırlattırmak.
4- Gerektiğinde üyelerinin menfaati doğrultusunda basın açıklaması yapmak,
5- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
6- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
7- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
8- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
9- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
10- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
11- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
12- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
13- Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,
14- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
15- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
16- Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
17- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmaktır.
Madde 2-c) Derneğin Faaliyet Alanı
1- Dernek, mesleki ve sosyal alanda faaliyet gösterir.
2- Üyelerinin eş ve çocuklarıyla bir arada bulunmalarını sağlamak, yüksek öğretimde eğitim gören öğrencilere burs vermek, üyelerin eş ve çocuklarının vefatı halinde maddi destek sağlamak,
3- Üyelere mesleki konularda açılacak tüm idari ve adli davalarda taraf olmak, açılan davalara katılmak, vekil ile temsil olunmak,
4- Havacılık sektöründe çalışan teknik elemanların meslekleri ile ilgili ulusal ve uluslar arası çalışmalar yapmak AR-GE oluşturmak,
5- Derneğin ve mesleklerin tanıtımı ile ilgili reklam faaliyetinde bulunmak, bu amaçla firmalardan sponsor desteği almak,
6- Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenen mesleki eğitim seminerlerine katılmak, ayrıca Havacılık sektöründe çalışan teknik elemanların ile ilgili Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca alınacak aleyhte ve lehte olabilecek kararlarda görüş belirtmek,
7- Üyelerin özlük haklarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yönünde çalışmalarda bulunmaktır.
Madde 2-d) Yasak ve İzne Bağlı Çalışmalar
1- Dernek bağımsız bir hükmü şahsiyet olarak çalışır. Bu vasıf ile bütün işlerini yürütür.
2- Dernek yöneticileri derneği temsilen, Dernek amaçlarına uymayan toplantıya ve gösteri yürüyüşlerine katılamaz veya beyanda bulunamazlar. Dernek mensuplarını bu yolda harekete teşvik edemezler.
3- Dernek adına yetkili organca karar verilmeden bildiri, beyanname ve benzeri yayınlar yapılamaz.

Madde 3- Derneğin Kurucuları

Tamamı tür tebası olan kurucuların adı, soyadı, görevleri ve adresleri aşağıdadır.
1- Erhan Ümit Ekinci, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı, İnşaat Mühendisi, DHMİ Genel Müdürlüğü-Ankara
2- Yılmaz BUDUNOĞLU, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkan Yardımcısı, Elektrik-Elektronik Mühendisi, DHMİ Genel Müdürlüğü-Ankara
3- Murat BAŞARAN, Kamulaştırma ve CBS Şube Müdürü, Harita Mühendisi, DHMİ Genel Müdürlüğü-Ankara
4- Serhan KIR, İnşaat Mühendisi, DHMİ Genel Müdürlüğü-Ankara
5- Erkan ÖZ, Makine Mühendisi, DHMİ Genel Müdürlüğü-Ankara
6- M. Şevket ÖZALP, İnşaat Mühendisi, DHMİ Genel Müdürlüğü-Ankara
7- Kürşad ÖZER, ARFF Müdürü, Makine Mühendisi, DHMİ Genel Müdürlüğü-Ankara
8- Ensar YILMAZ, Keşif İhale Şube Müdür Vekili, İnşaat Mühendisi, DHMİ Genel Müdürlüğü-Ankara
9- Serdar BUL, Elektrik-Elektronik Sistemler Şube Müdür Vekili, Elektrik Mühendisi, DHMİ Genel Müdürlüğü-Ankara
10- Selami YAPICI, İnşaat Y. Mühendisi, DHMİ Genel Müdürlüğü-Ankara
11- Sevgi TOKÖZ, Mimar, DHMİ Genel Müdürlüğü-Ankara
12- Yasin TERZİ, Elektrik Mühendisi, DHMİ Genel Müdürlüğü-Ankara
13- Mustafa EROĞLU, İnşaat Teknikeri, DHMİ Genel Müdürlüğü-Ankara

Madde 4- Üyelik Çeşitleri, Üye Olma Hakkı, Üyelik İşlemleri

Madde 4-a) Üyelik Çeşitleri
Derneğe Asil ve Fahri olmak üzere iki tür üyelik hakkı vardır.
Madde 4-b) Asil Üye Olma Hakkı ve Asli Üyelik İşlemleri
5253 sayılı Dernekler Kanununa göre gerekli şartları taşıyan kişiler yönetim kurulu kararıyla asil üye olma hakkına sahiptirler. Asil üyeler üye olacaklarını ve üyelik yükümlülüklerini yerine getireceklerini yazılı olarak Dernek Başkanlığı’na bildirirler. Dernek Başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Dernek Başkanlığına bildirilir. Üyeler Dernek Başkanlığına veya HAVATED şubelerinden birine üye olmak hususunda özgürdürler.
Madde 4-c) Fahri Üye Olma ve Fahri Hakkı Üyelik İşlemleri
Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunacak kimselere Dernek Genel Kurulu kararıyla Fahri Başkanlık, Yönetim Kurulu kararıyla Fahri Üyelik verilebilir.

Madde 5- Üyelikten Çıkma

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Madde 6-Üyelikten Çıkarılma

Dernek üyeliğinden çıkarılma kararı Yönetim kurulunca alınır. Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller şunlardır.
1- Derneğin tüzüğüne, gaye ve prensiplerine aykırı hareket ettiği sabit olanlar.
2- Kendisine verilen vazifeleri özürsüz olarak yapmamakta ısrar edeneler.
3- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödemeyenler.
4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymayanlar.
5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olanlar.
6- Dernek adına görevle görevlendirildiği halde görevi suistimal edenler.
7- Şeref kırıcı, yüz kızartıcı suç işleyenler.
8- Dernek üyeleri arasında huzursuzluk yarattıkları sabit olanlar.
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Madde 7-Yeniden Üye Olma

Dernekten çıkanlar çıkış tarihinden en az üç ay geçtikten sonra, Dernekten çıkarılanlar ise çıkarılma tarihinden en az oniki ay geçtikten sonra, baştan üyelik işlemlerine başlamak zorundadırlar.

Madde 8-Dernek Organları

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1) Genel Kurul
2) Yönetim Kurulu
3) Denetleme Kurulu

Madde 9-Zorunlu Olmayan Organlar

Yönetim Kurulu ile görev ve sorumluluğu paylaşan organlar ve yan kuruluşlar oluşturulabilir. Bunların ad, nitelik, yetki ve sorumlulukları yönetim kurulunca hazırlanıp Genel Kurul tarafından kabul edilen bir yönetmelikle belirlenir.

Madde 10-Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şubelerde kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Genel Kurul toplantısına katılmak için şube üyelerinin seyahat giderleri Şube Yönetim Kurulu’nun belirlediği oranda karşılanır.
Genel kurul;
1- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Ağustos ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Madde 10-a)Çağrı Usulü
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş (15) gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu il sınırları dahilinde yapılması zorunludur.
Madde 10-b)Toplantı Usulü
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir başkan vekili ile iki yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde 11-Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, divan heyeti başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Türk Medeni Kanunu’nun 76. maddesine göre bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Madde 12- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1- Dernek organlarının seçilmesi,
2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5- Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
7- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
8- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
9- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi.
10- Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
11- Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
12- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
13- Derneğin vakıf kurması,
14- Derneğin fesih edilmesi,
15- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
16- Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
17- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Madde 13-Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu dokuz asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölümü yaparak genel başkan, genel başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman ve üyeleri belirler.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu veya liste sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle BEŞ VE DAHA aşağı düşerse Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından l ay içinde toplantıya çağırılır. Eğer bu çağrı yapılmazsa Dernek üyelerinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği 3 kişiyi l ay içinde Genel Kurulu toplamak üzere görevlendirir.
Mazeretsiz olarak 1(bir) takvim yılı içerisinde 3(üç) Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşürülür.

Madde 14-Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
5- Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
6- Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
7- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
8- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
9- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
10- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
11- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
12- Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
13- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
14- Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantılara davet etmek.
15- Derneğin gayesinin tahakkuku için gereken ücretli veya ücretsiz personeli işe almak veya işlerine son vermek.
16- Dernek resmi tüzüğü değişiklik tasarısı ile gereken dernek yönetmeliklerini hazırlayıp genel kurulun onayına sunmak.
17- Dernek amaç ve çalışmaları doğrultusunda inceleme ve araştırma yapmak üzere dernek üyeleri arasından ya da dışardan tespit edilecek uzmanlardan oluşacak danışma ve onur kurulları kurmak ve bu kurulların çalışmalarını izleyip hazırlayacakları raporlar hakkında kararlar almak.
18- Dernek amaç ve çalışmaları konularındaki hizmetleri ile tesislerinden yararlanacak kişilerin başvurularını incelemek, gerekli kararları almak ve gerektiğinde yönetmelikler doğrultusunda yararlanmalarına mani olmak.
19- Derneğin maksat ve gayesine aykırı davranışta bulunanlarla, aidatlarını vaktinde ödemeyen üyeler hakkında gerekli tahkikatı açarak icabında ihtar, icabında üyelikten çıkarma cezalarını vermek.
20- Üyelerden alınacak giriş ödentisini ve aylık bireysel aidat tutarını belirlemek.

Madde 15-Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 15-a) Denetim Kurulunun Teşkili
Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu veya liste sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Madde 15-b)Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim Kurulu; Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim Kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Madde 16-Danışma ve Onur Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Onur kurulu, Emekli olmuş havacılıkla ilgili teknik elemanlar içinden istekli olanlar arasından yönetim kurulu kararıyla Onur Kurulu üyeliğine kabul edilirler. Bu üyelerin aidat ödeme zorunluluğu yoktur.
Onur Kurulunda görev alanlar istişare toplantılarında görüş alış verişinde bulunabilir, yönetim kurulunca görev verildiği takdirde mesleki konularda basın açıklaması yapabilirler. Onursal üyeler seçme ve seçilme hakkına sahip değildirler. Asil üyelerin sahip olduğu tüm diğer haklara sahiptirler.
Madde 17-Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi
Genel Kurulca yapılan seçimi takip eden otuz gün içinde Yönetim Kurulu başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme Kurulları asli ve yedek üyelerin ad soyadı, meslekleri ve adresleri dernek merkezinin bulunduğu yerdeki en büyük Mülki Amirine bildirilir.

Madde 18-Derneğin Gelir Kaynakları

Giriş ödentisi ve üye aidatlarını belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
1- Üyelerden alınacak giriş ödentisi ve aylık bireysel aidatlar. Üyelerden alınacak giriş ödentisini bireysel aylık aidatları belirlemeye ve her mali yılbaşında arttırmaya ve eksiltmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
2- Şubelere kayıtlı üyelerin giriş ödentisi ve üye aidatları Genel Merkez tarafından toplanır. Genel Merkez şube üyelerinden elde edilen gelirin %50’sini şube payı olarak her üç ayda bir ilgili şubeye göndermekle yükümlüdür. Temsilciliklere ödenecek paya yönetim kurulunca karar verilir.
3- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
4- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
5- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
6- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
7- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
8- Sponsorluk anlaşmalarından elde edilen gelirler,
9- Diğer gelirler.
10-Hamilelik ve doğum nedeniyle ücretsiz izne ayrılanlardan ücretsiz izin süresince üye aidatı alınmaz.

Madde 19-Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 19-a)Defter tutma esasları
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Madde 19-b)Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
Madde 19-c)Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
c-1) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1- Yönetim Kurulu Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2- Genel Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4- Gelir-Gider Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
5- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
6- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.
c-2) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1- (a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2- Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Madde 19-d)Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Madde 19-e)Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Madde 20-Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 20-a)Gelir ve gider belgeleri
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu ve banka dekontu ” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Madde 20-b) Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni mali sekreterler arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Madde 20-c) Yetki Belgesi
Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.
Madde 20-d)Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Madde 21-Beyanname Verilmesi

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Madde 22-Bildirim Yükümlülüğü

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler aşağıdaki gibidir.
Madde 22-a)Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir
Madde 22-b)Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimini” doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
Madde 22-c)Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Madde 22-d)Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimine” eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
Madde 22-e)Değişikliklerin Bildirilmesi
Genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 23-Derneğin İç Denetimi

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 24-Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Derneğin borçlanmasına ilişkin Yönetim Kurulu, Genel Kurula karşı sorumludur.

Madde 25-Derneğin Şubelerinin Kuruluşu, Görev ve Yetkileri

Madde 25-a) Derneğin Şubelerinin Kuruluşu
Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.
Madde 25-b)Şubelerin Görev ve Yetkileri
Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Madde 26-Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asil ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asil ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir. Şube kurucuları genel merkeze üye olan ve bulunduğu mahalde ikamet eden üyeler arasından seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.

Madde 27-Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Haziran ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
Şubeler, genel merkez genel kurulunda tüm kayıtlı üyeleri ile temsil edilir.
Bilahare üye kaydı yapılarak 6 ay içinde yapılacak genel kurulda tüzüğün 10.maddesi gereği oluşan yönetim kurulu görev taksimi yaparken bütün sıfatların başına şube kelimesi getirilerek yönetim kurulu üyeleri belirtilmiş olur.

Madde 28-Temsilcilik Açma

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Madde 29-Tüzük Değişikliği

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilir. Görüşmelere başlanabilmesi için genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin 2/3 çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayılarının toplamının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği kararı toplantıya katılan üyelerin 2/3 oy çokluğu ile alınır.

Madde 30-Derneğin Feshi

Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az üçte iki sinin toplantıda bulunması şarttır.
Bu suretle çoğunluk elde edilmezse ikinci defa toplanmak için üyeler çağrılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshin hakkındaki kararlar hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Derneğin feshi en yakın Mülki Amirine yönetim kurulu tarafından beş gün içinde yazıyla bildirilir.

Madde 31-Tasfiye Şekli

Feshin kararı ilke birlikte derneğin para ve malları ilk genel kurulda belirlenecek olan bir hayır kurumuna (Mehmetçik vakfı, Darülaceze, Çocuk Esirgeme Kurumu vb.) bırakılır.

Madde 32-Yasaklar ve Kanun Hükümlerine Uyma

Dernek yöneticileri ve üyeleri Dernekler Kanunu’nun ilgili maddelerinde sayılan yasak faaliyetlerde bulunmamakta Dernek Merkezi ve varsa şubelerinde silah bulundurma yasağına uymakta izne bağlı faaliyetler konusunda ve bildiri yayınlamak kurallarına uymakta çok hassas ve dikkatli davranır.

Madde 33-Tüzükte Açıklık Bulunduğu Durumlar

Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda Dernekler Kanunu ilgili, Türk Medeni Kanununun ikinci bölümünde yer alan derneklere ilişkin ilgili maddeleri uygulanır.
Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı Görev Unvanı
Erhan Ümit EKİNCİ Geçici Genel Başkan
Murat BAŞARAN Geçici Genel Başkan Yrd.
Serhan KIR Geçici Genel Sekreter
Erkan ÖZ Geçici Sayman
Mehmet Şevket ÖZALP Geçici Üye
Sevgi TOKGÖZ Geçici Üye
Kürşad ÖZER Geçici Üye
Mustafa EROĞLU Geçici Üye
Online Dün Bugün Toplam
1 64 10 85288
Tekil Ziyaretçi İstatistik